0 %

บริษัท จีเนียส-ทรี จำกัด Build Your Organization By Imagination
 • วิดีโอล่าสุด
  บอกเล่าเรื่องราว บริษัท จีเนียส-ทรี จำกัด
 • HIPPO
  ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
บริการของเรา
ทุกบริการของเรา เราสร้างสรรค์ผลงานระดับมืออาชีพ
Application
Development Project

HIPPO Document Management

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเอกสาร

ข้อดี

 • ลดปัญหาเรื่องพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร

 • ลดปัญหาเรื่องการสูญหายหรือความเสียหายของเอกสาร

 • สามารถทำงานด้านเอกสารได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น

 • สามารถให้บริการเอกสารได้ทันทีในกรณีที่มีการร้องขอเอกสาร

 • ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานเอกสารภายในองค์กร

 • ลดบุคลากรในการจัดการเอกสาร

 • เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์การ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้และความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

 

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติของโปรแกรม

 1. มีระบบการออกเลขทะเบียนหนังสือ จองเลขทะเบียนแบบอัตโนมัติ

 2. มีระบบจัดการผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิ์การใช้งานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

 3. ค้นหาเอกสารที่จัดเก็บในระบบได้โดยง่าย

 4. จัดเก็บเอกสารได้ทั้งรูปแบบไฟล์ และการแสกน สะดวกต่อการใช้งาน

 5. แบ่งประเภทการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

 6. มีความปลอดภัยของข้อมูลในการแบ่งการเก็บเป็นหมวดหมู่ เช่น ชั้นความลับของหนังสือ

 7. บันทึกคุณสมบัติของเอกสาร เช่น ผู้สร้าง, ผู้แก้ไข, วันที่สร้างเอกสาร ฯลฯ

 8. เพิ่มความรวดเร็วในการจัดการเอกสาร เพิ่ม/ลบ/แก้ไข และสำเนาไปยัง E-Mail บุคคลอื่นที่เราต้องการได้

 9. มีระบบสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลได้
บริการของเรา
สร้างสรรค์ผลงานระดับมืออาชีพ